Czym jest JPK_VAT z deklaracją?

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT ma obowiązek między innymi rozliczać się z Urzędem Skarbowym, poprzez składanie pliku JPK. Wiadomo, że od 1 października 2020 roku, podatnik nie składa już osobno deklaracji VAT oraz pliku JPK, tylko jeden plik JPK, który zawiera już w sobie deklarację.

Jak wygląda JPK_VAT z deklaracją?

Nowy plik JPK_VAT, który składają podatnicy od 1 października 2020 roku zawiera w sobie:

 • Część ewidencyjną;
 • Część deklaracyjną.

W części ewidencyjnej znajdują się dane, które były w poprzedniej wersji JPK_VAT, a więc ewidencja VAT zakupów oraz ewidencja VAT sprzedaży. Dodatkowo dane te są odpowiednio oznaczone. Jeżeli chodzi o część deklaracyjną, to zawiera ona identyczne dane, które podatnik ujmować w deklaracjach VAT-7 lub VAT-7K. Jedyna różnica jest taka, że dane te są zapisane w formacie XML.

Do kiedy składa się JPK_VAT z deklaracją?

Podatnik ma dwie możliwości składania pliku JPK_VAT, rozlicza się miesięcznie lub kwartalnie.

W przypadku rozliczenia miesięcznego podatnik składa plik JPK_V7M. Plik ten składa się w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, oczywiście z danymi za miesiąc poprzedni. Inaczej sprawa wygląda, jeżeli chodzi o rozliczenie się kwartalnie. Wówczas podatnik składa plik zwany JPK_V7K. Przedsiębiorca zobowiązany jest za pierwsze dwa miesiące kwartału do 25 dnia każdego miesiąca składać część ewidencyjną, natomiast po zakończeniu kwartału podatnik składa część ewidencyjną za trzeci miesiąc kwartału, a także część deklaracyjną za cały kwartał.

Oznaczenie danych oraz ich grupowanie w JPK_VAT

Część ewidencyjna w pliku JPK_VAT podlega nowym oznaczeniom, o których podatnik musi pamiętać składając plik po 1 października 2020 roku.

Przedsiębiorcy mają obowiązek:

 • Oznaczać rodzaj transakcji;
 • Oznaczać dowody sprzedaży;
 • Grupować towary i usługi.
Czym jest JPK_VAT z deklaracją?

Ustawodawca podał przedsiębiorcom kody, służą one do oznaczania towarów oraz usług.

Należy oznaczać następujące rodzaje transakcji:

 • SW  oznacza sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju;
 • EE – to świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych;
 • TP – kodem tym należy oznaczać transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi;
 • TT_WNT – oznacza wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
 • TT_D – to dostawy towarów poza terytorium kraju;
 • MR_T – jest to świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży;
 • MR_UZ – to dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, które są opodatkowane na zasadach marży;
 • I_42 – ten kod to wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42;
 • I_63 – stosuje się go przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63;
 • B_SPV – dotyczy transakcji transferu bonu jednego przeznaczenia;
 • B_SPV_DOSTAWA – oznacza dostawę towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon;
 • B_ MPV_PROWIZJA – jest to świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia;
 • MPP – tym kodem oznacza się transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli chodzi o oznaczanie dowodów sprzedaży, to podatnicy składający JPK_VAT z deklaracją, mają obowiązek oznaczać dowody sprzedaży według następujących symboli:

 • RO – tym symbolem oznacza się każdy dokument zbiorczy wewnętrzny, który zawiera sprzedaż z kas rejestrujących;
 • WEW – ten rodzaj dowodu sprzedaży obejmuje każdy wygenerowany dokument wewnętrzny;
 • FP – jest to symbol oznaczający fakturę VAT.

Zgodnie z nowelizacją ustawy przedsiębiorcy mają również obowiązek grupowania towarów oraz usług według kodów GTU. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich towarów i usług, tylko tych, które według ustawodawcy są wrażliwe i mogą mieć związek z uszczupleniem podatku VAT.

Lista towarów i usług, które mają kod GTU jest następująca:

 • GTU 1 Dostawa napojów alkoholowych (alkohol etylowy, piwo, wino, napój fermentowany i wyrób pośredni) w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (kod ten nie jest stosowany w przypadku gastronomii);
 • GTU 2 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m. in. benzyna lotnicza i silnikowa, olej napędowy i opałowy, paliwa ciekłe, biopaliwa ciekłe);
 • GTU 3 Dostawa oleju opałowego;
 • GTU 4 Dostawa wyrobów tytoniowych;
 • GTU 5 Dostawa odpadów;
 • GTU 6 Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich;
 • GTU 7 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych;
 • GTU 8 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych;
 • GTU 9 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych;
 • GTU 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów;
 • GTU 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych;
 • GTU 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku oraz opinii publicznej, badań naukowych oraz prac rozwojowych, szkoleniowych;
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej (magazynowanie towarów i ich przechowywanie, usługi związane z przeprowadzkami oraz transport drogowy towarów).

Jeżeli chodzi o dodatkowe dane, które należy zamieścić w nowym JPK_VAT z deklaracją, to szczegółowo zostały zapisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Towary i usługi, które nie są zawarte w rozporządzeniu należy pozostawić bez oznaczenia.

Jak korygować JPK_VAT z deklaracją?

Są sytuacje, w których niezbędne jest dokonanie korekty złożonego pliku JPK.

Przygotowując pierwotny plik JPK_VAT w pozycji „Cel złożenia”, podatnik powinien wpisać „1”. Jeżeli trzeba skorygować ten plik, przedsiębiorca zobowiązany jest w polu „Cel złożenia” wpisać „2”. Korygując plik JPK_VAT z deklaracją, ważne jest to, czego dotyczy korekta. Plik ten koryguje albo część deklaracyjną, albo część ewidencyjną, bądź obie części łącznie.

Kary pieniężne dotyczące pliku JPK_VAT z deklaracją

Podatnik, który nie złoży pliku JPK w terminie, może otrzymać karę grzywny wynoszącą do 120 stawek dziennych. W przypadku złożenia pliku JPK w terminie, ale podania w nim nierzetelnych danych, przedsiębiorca może otrzymać karę w wysokości do 720 stawek dziennych. Zgodnie z Kodeksem Karno Skarbowym stawka dzienna w 2021 roku wynosi od 93,33 zł do 37 332 zł.

Jeżeli w przesłanym przez przedsiębiorcę pliku JPK_VAT, pracownicy urzędu skarbowego zauważą błędy, to naczelnik urzędu skarbowego wysyła do podatnika pismo z prośbą o wyjaśnienie. Podatnik ma 14 dni na złożenie wyjaśnień lub wysłanie skorygowanej ewidencji. Jeżeli podatnik nie ustosunkuje się do pisma, grozi mu 500 zł kary za każdy błąd.

[Głosów: 1   Average: 5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here