Emerytura

Emerytura w Niemczech wypłacana dwa razy większej grupie emerytów jak w naszym kraju, jest w średniej wysokości odpowiadającej 820 Euro, co w przeliczeniu na naszą walutę daje około 3421 PLN.

Średnia emerytura w Polsce wynosi około 2500 zł, jednak najwyższą wartość świadczenia emerytalnego otrzymują 4 osoby w kraju, pobierając ponad 22 tys. zł. Czwórka emerytów dosłownie zapracowała na swoją emerytalną wypłatę, pracując między 57-61 lat i przechodząc na emeryturę po 80 roku życia. Najwyższa emerytura w Polsce w 2019 roku wyniosła 22 482,56 zł.

Najniższa emerytura 2021 netto i brutto

Minimalna emerytura od marca 2020 wynosi 1250 zł brutto, na rękę emeryci otrzymują 1067,57 zł (netto).

Emerytura po śmierci małżonka i rodzica

ZUS wypłaca świadczenie dopóki nie otrzyma informacji o śmierci emerytowanej osoby. Liczy się data śmierci, a konkretnie miesiąc, w którym nastąpił zgon.

Do ZUS należy dostarczyć akt zgonu, aby nie było konieczności zwrotu środków, prędzej czy później zakład otrzyma informację o dacie zgonu osoby, której wypłaca świadczenie, a wtedy przyjdzie czas na zwrot wszystkich środków pobranych nieprawnie. Zgłoszenia można dokonać starając się o zasiłek pogrzebowy po zmarłym.

Jeżeli emerytowana osoba umrze, a ZUS nie wypłaci świadczenia ponieważ otrzymał informację o zgonie, to niezrealizowana emerytura należy się członkom rodziny. Aby otrzymać ostatnią emeryturę po śmierci emeryta, należy złożyć wniosek. Niezrealizowana emerytura nie przepada, ale świadczenie jest wstrzymane, do czasu zgłoszenia się rodziny z wnioskiem. Dotyczy do wypłaty, do której emeryt był uprawniony, a której sam nie zdążył odebrać.

Kto ma prawo do emerytury po zmarłym?

Odpowiednio w kolejności, do ostatniego świadczenia emerytalnego po zmarłym mają prawo:

 1. Mąż, żona lub dzieci ze wspólnego gospodarstwa domowego.
 2. Mąż, żona, dzieci, z którymi zmarły nie mieszkał.
 3. Inni członkowie uprawnieni do renty rodzinnej lub mający na utrzymaniu emeryta.
Emerytura po śmierci

Emerytura za dzieci, ile wynosi?

Matczyna emerytura to świadczenie w wysokości minimalnej emerytury, która od marca 2020 wynosi 1025 zł netto. Przysługuje:

 • Matce – w przypadku kiedy wychowała czworo lub więcej dzieci.
 • Ojcu – który samotnie wychowywał czwórkę lub więcej dzieci, po odejściu, porzuceniu lub śmierci matki.

Ilość rodzin w Polsce, którym emerytura na dzieci przysługuje, przekracza obecnie 53 000.

Kryteria emerytury za dzieci:

Świadczenie matczyne przysługuje matkom po 60 roku życia i ojcom po ukończeniu 65 roku.

Ważne: emerytura matczyna przysługuje jedynie, kiedy osoba nie nabyła prawa do emerytury lub jej świadczenie jest niższe on najniższej krajowej emerytury (1200 brutto).

Emerytura dla matek 4 dzieci wymaga udowodnienia, że osoba starająca się o emeryturę nie posiada żadnego dochodu, jest polskim obywatelem i mieszka w Polsce.

Komu nie przysługuje emerytura za dzieci?

Świadczenie emerytalne za dzieci nie przysługuje:

 • Osobom pozbawionym praw rodzicielskich,
 • Osobom z sądowym ograniczeniem władzy rodzicielskiej,
 • Osobom długotrwale niewychowującym małoletnich dzieci.
 • Osobom które w trakcie otrzymywania świadczenia zostaną tymczasowo aresztowane.

Jakie dokumenty trzeba złożyć do ZUS przy emeryturze na dzieci?

 • Akt urodzenia dziecka.
 • Orzeczenie sądu jeżeli sprawowana była opieka zastępcza.
 • Nr PESEL dzieci.
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i osobistej.
 • Dokumentację która może mieć wpływ na przyznanie świadczenia.
Emerytura za dzieci

Wiek emerytalny w Polsce dla kobiety i mężczyzny

Wiek emerytalny wynosi od 2017 roku:

 • 60 lat dla kobiet
 • 65 lat dla mężczyzn

Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej podnosi świadczenie emerytalne o 8-12% w zależności od wskaźnika rocznej waloryzacji.

Okres ochronny przed emeryturą, jak mówi kodeks pracy wynosi 4 lata, co oznacza, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracownikowi, któremu zostały 4 lata lub mniej do emerytury. Warunkiem jest możliwość uzyskania prawa do zasiłku emerytalnego, po uzyskaniu wieku emerytalnego.

Emerytura waloryzacja 2021

Waloryzacja jest corocznym przeliczeniem wysokości świadczenia dla seniorów, pełniącą rolę rekompensaty za wzrost cen za usługi i towary. Pomimo wzrostu wartości świadczenia i wyższej wypłaty, emeryt nadal będzie mógł kupić tyle samo co wcześniej.

Prognozy wskazują, że w 2021 roku poziom waloryzacji może być rekordowy, wynosząc 4,25%

Przykładowo za każdy 1000 zł emeryt otrzyma 42,50 zł więcej. W przypadku najniższej emerytury – 1200 zł brutto podwyżka może wynieść nawet 51 zł brutto, pod warunkiem, ze dotychczasowy trend wzrostowy się utrzyma.

13 emerytura 2021 dla kogo? Komu przysługuje? Kiedy jest wypłacana?

Trzynasta emerytura jak zapewniają rządzący nie ma być świadczeniem jednorazowym, mówi się nawet o wypłacie 14 emerytury w 2021 roku. Czy faktycznie kwota jest 13 wypłatą? Nie do końca, wysokość świadczenia określona jest na podstawie najniższej gwarantowanej przez ZUS emerytury, co oznacza, że emeryci mogą liczyć na 1200 zł brutto czyli około 980 zł netto (na rękę.) Różnica między kwotą brutto a netto wynika z konieczności opłaty składek, zdrowotnej i pomniejszenia wypłaty o należy podatek. Minimalna emerytura podlega waloryzacji, dlatego emeryci mogą liczyć także na podwyżki trzynastej emerytury.

Czy trzeba na 13 emeryturę składać wniosek?

Trzynasta emerytura ma być wypłacana automatycznie, więc nie ma konieczności składania wniosków. Utrudnienia mogą pojawić się, w przypadku nowych osób uzyskujących status emeryta, świadczenie mimo, że jest automatyczne, to wypłacane jest tylko zarejestrowanym emerytom. Osoby przechodzące na emeryturę muszą złożyć wniosek o zmianę statusu nieco wcześniej, aby zostały uwzględnione przy wypłacie 13 emerytury.

Wcześniejsza emerytura – emerytura pomostowa

Wcześniejsza emerytura dotyczy tylko osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku.  Osoby urodzone między 1949 a 1968 mogą uzyskać świadczenia po spełnieniu dodatkowych warunków.

Kobieta może przejść na emeryturę wówczas kiedy posiada przynajmniej 20 lat stażu emerytalnego i zostanie uznana, za całkowicie niezdolną do pracy.

Mężczyzna może przejść także na emeryturę, jeżeli udowodni 25 letni staż emerytalny oraz jest całkowicie niezdolny do pracy.

Wcześniejsza emerytura należy się osobom pracującym w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze oraz spełniły warunki:

 • Osiągnięty wiek emerytalny zależny od płci.
 • Udokumentują okres składkowy i nieskładkowy przynajmniej 20 lat pracy dla kobiet i 25 dla mężczyzn.
 • Mają dokumentację o szczególnych warunkach zatrudnienia zapisaną w świadectwie pracy.
 • Nie są członkami OFE.

Jakie miejsca pracy i praca jako kto, gwarantuje wystąpienie szkodliwych warunków:

 • Górnictwo;
 • Energetyka;
 • Hutnictwo;
 • Przemysł metalowy;
 • Zakłady chemiczne;
 • Przemysł drewniany i papierniczy;
 • Transport i łączność;
 • Rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy;
 • Przemysł poligraficzny;
 • Służba zdrowia;
 • Opieka społeczna;
 • Żegluga na statkach morskich i powietrznych;
 • Hutnictwo;
 • Przetwórstwo azbestu;
 • Produkcja ołowiu i kadmu;
 • Kontrola Państwowa i Administracja Celna oraz NIK;
 • Nauczyciele i wychowawcy oraz pracownicy pedagogiczni;
 • Żołnierze zawodowi;
 • Funkcjonariusze policji;
 • Urząd Ochrony Państwa;
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 • CBA;
 • Straż Graniczna;
 • BOR;
 • Służba Celna;
 • Służba Więzienna;
 • Państwowa Straż Pożarna.

Szczegółowy wykaz prac szkodliwych zawarty jest załączniku nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych.

Emerytura dla nauczyciela po 30 latach pracy

Prawo do emerytury przysługuje nauczycielowi po zakończeniu stosunku pracy i nie jest uzależnione od wieku emerytalnego a od stosunku zatrudnienia na podstawie Karty Nauczyciela. Nauczyciel który ma 30 lat zatrudnienia, a przynajmniej 20 z tego przepracował, jako nauczyciel (w przypadku nauczycielstwa specjalnego zatrudnienie musi być na okres 25 lat, w tym 20 lat jako nauczyciel), spełniając poniższe warunki, może przejść na emeryturę:

 • Rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić po stronie nauczyciela lub na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela.
 • Rozwiązanie stosunku pracy musi zakończyć współprace ze wszystkimi szkołami i placówkami.

Wcześniejsza emerytura przysługuje tym, którzy nie przystąpili do OFE lub złożyli wniosek o przekazanie środków do ZUS.

Emerytura dla nauczyciela

Emerytura stażowa w 2021? Kiedy wejdzie w życie?

Emerytura stażowa miała jako plan wdrożenia zapewnić emeryturę nie tylko na podstawie osiągniętego wieku emerytalnego, ale także po przepracowaniu odpowiedniej ilości lat. W projekcie pojawiły się liczby dotyczące 35 lat przepracowanych dla kobiet i 40 dla mężczyzn, jednak okresy te trzeba udokumentować opłaconymi składkami w ZUS.

Taka forma rozliczenia to możliwość osiągnięcia emerytury już w wieku 53 lat – dla kobiet i 58 lat dla mężczyzn. W ten sposób aktywni zawodowo mogliby zostać docenieni.

Obecnie emerytura stażowa nie obowiązuje, a ZUS dzieli przez średnią życia kwotę zebraną w okresie składkowym. Taki system rozliczenia, spowodowałby, że świadczenia wypłacane przed 60 rokiem życia, byłyby bardzo niskie.

Emerytura bez podatku w 2021? Od kiedy miała by obowiązywać?

To jeden z projektów który nadal leży w kolejce do rozpatrzenia. Początkowo projekt przewidywał, że zmiany mają pojawić się 2021 roku. Pomysłodawcą projektu jest Władysław Kosiniak-Kamysz, który uważa, że seniorzy powinni być zwolnieni z PIT, problemem do wprowadzenia zmian może być pokrycie kosztów w wysokości 30 mld zł.

Emerytura po mężu dla emerytki, ile procent? Kiedy się należy? Ile lat małżeństwa jest wymagane?

Śmierć żony nie przynosi małżonkowi tyle korzyści co dla kobiety strata męża. Emerytura po mężu stanowi 85% całego świadczenia emerytalnego po mężu, przy rozłożeniu renty na:

 • 2 osoby świadczenie uzyskuje 90% wartości.
 • 3 osoby świadczenie uzyskuje 95% wartości.

Nabyć emeryturę po zmarłym małżonku można po ukończeniu 50 roku życia. Jak mówią przepisy, po współmałżonku można pobierać: emeryturę, zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne i nauczycielskie świadczenie wraz z rentą.

Należy spełnić przynajmniej jeden warunek:

 • Współmałżonek w chwili śmierci męża lub żony ma ukończone 50 lat.
 • Osoba wnioskująca o rentę jest niezdolna do pracy.
 • Wdowa lub wdowiec wraz z dziećmi, wnukami i członkami rodziny jest uprawniony do renty rodzinnej po zmarłym.

Otrzymanie emerytury nie wyklucza możliwości pracy, ważne są progi, które mogą uniemożliwić otrzymanie świadczenia.

Wynagrodzenie z tyt. Umowy o pracę lub zlecenia:

 • Do 3047,50 zł brutto nie obniża renty.
 • 3047,50 – 5659,70 zł brutto zmniejsza świadczenie o 70%.
 • Powyżej ZUS nie wypłaca świadczenia za zmarłego współmałżonka.

Emerytura wojskowa – po ilu latach służby? Ile wynosi emerytura wojskowa?

Emeryturę wojskową może otrzymać żołnierz po wysłużeniu lat, w przypadku niezdolności całkowitej do służby. Emeryturę wojskową mogą także otrzymać członkowie rodziny, kiedy żołnierz był jedynym żywicielem.

Świadczenia emerytalne nie przysługują żołnierzom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu.

Ile emerytury może otrzymać żołnierz?

Podstawa po 25 latach odbycia służby wynosi 60% podstawowego wymiaru, z każdym kolejnym rokiem, żołnierz wypracowuje dodatkowe 3% oraz 0,5% jeżeli działa w strefie działań wojennych.

Najwyższa emerytura wioskowa nie może przekroczyć 75% podstawowego wymiaru.

Podstawą wymiaru jest średnie wynagrodzenie, które żołnierz otrzymywał za 10 lat kalendarzowych, które sam może wybrać, w przeciwnym razie brane pod uwagę są ostatnie 10 lat.

Po ukończeniu 75 lat, bez składania wniosku przysługuje byłemu żołnierzowi dodatek pielęgnacyjny, podobnie jak za całkowita niezdolność do pracy.

Emerytura policjanta – po ilu latach należy się emerytura policyjna?

Emerytura mundurowa podobnie jak wojskowa opiera się na podstawie wymiaru. Po 15 latach przysługuje policjantowi 40% wymiaru, który wzrasta o:

 • 2,6% za każdy dodatkowy rok służby.
 • 2,6% za każdy rok poprzedzający służbę, który podlegał okresowi składkowemu (maksymalnie 3 lata).
 • 1,3% za każdy rok sprzed 3 lat wspomnianych wyżej.
 • 0,7% za każdy rok poprzedzający nieskładkową formę przed służbą.
 • 15% przy inwalidztwie w związku ze służbą.

Maksymalna wartość emerytury może osiągnąć 75% podstawowego wymiaru, nie licząc dodatków i świadczeń.

Emerytura górnika – po ilu latach można otrzymać emeryturę górniczą?

Od stycznia 2007 roku obowiązują nowe zasady emerytury górniczej. Członkowie OFE niestety nie mają co liczyć na wcześniejsza emeryturę na uproszczonych zasadach, pozostała część może przejść na emeryturę po ukończeniu 55 lat oraz:

 • 20 latach pracy równorzędnej górniczej w przypadku kobiet, w tym 10 lat w górnictwie;
 • 25 latach przy pracy równorzędnej w górnictwie dla mężczyzn, w tym minimum 15 lat w górnictwie.

Warunki szkodliwe pozwalają bez względu na wiek, przejść na emeryturę górniczą, jednak rezygnując z OFE. Warunkiem jest posiadanie przynajmniej 25 lat pracy górniczej, w pełnym wymiarze czasu pracując pod ziemią.

Emerytura KRUS 2021 – jakie warunki? Ile wynosi emerytura KRUS?

Emerytura rolnicza przysługuje osobom:

 • Kończącym 60 lat w przypadku mężczyzn oraz 55 lat w przypadku kobiet.
 • Podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowym przez przynajmniej 30 lat
 • Zaprzestającym działalności rolniczej.

Wysokość emerytury rolniczej określa ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników:

„Art. 25. 1. Część składkową ustala się przyjmując po 1% emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu […].

Art. 26. 1. Część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej […], jest mniejsza od 20; przy każdym pełnym roku od 20 lat część uzupełniającą zmniejsza się o 0,5% emerytury podstawowej.

2. Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej, a suma części uzupełniającej i części składkowej nie może być mniejsza od emerytury podstawowej […]”.

Wartość emerytury rolniczej podlega waloryzacji. Rolnik musi samodzielnie zgłosić chęć pobierania emerytury, nie jest ona przyznawana z urzędu, po wejściu rolnika w wiek emerytalny.

Jaki wniosek do emerytury po zmarłym i gdzie złożyć?

Do ZUS należy złożyć druk ENS, dostępny w placówce ZUS lub na stronie zus.pl

Ile wynosi emerytura pomostowa?

Z pewnością emerytura pomostowa nie może wynosić mniej niż minimalne świadczenie emerytalne – 1200 zł brutto.

Poprzedni artykułUmowa o dzieło – obowiązek zgłoszenia do ZUS (RUD)
Następny artykułCzym jest JPK_VAT z deklaracją?