Pozwolenie na budowę informacje

Rozpoczęcie budowy wymarzonego domu wcale nie musi być administracyjną męczarnią, jeżeli tylko wiadomo, w jaki sposób, który wniosek i gdzie złożyć. W artykule staramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania, od czego zacząć i jak sprawnie uzyskać pozwolenie na budowę domu, garażu, komina, wiaty oraz innych elementów na działce. Co ważne podpowiadamy także, jak przekształcić działkę rolną lub leśną na taką pod zabudowę i jak ominąć opłaty za przekształcenie gruntu.

Jaki wniosek o pozwolenie na budowę?

W celu uzyskania pozwolenia na budowę należy wystąpić z wnioskiem na budowę, posługując się formularzem urzędowym. We wniosku należy wskazać:

 • Kto jest inwestorem
 • Rodzaj inwestycji
 • Adres miejsca budowy
 • Oznaczenie ewidencyjne – nr działki

Pobierz ustawę i wniosek o pozwolenie na budowę

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001493

Pozwolenie na budowę – jakie dokumenty są wymagane?

Aby otrzymać pozwolenie na budowę, należy do Wójta, Starosty lub Prezydenta Miasta złożyć komplet dokumentów:

 • Decyzja o warunkach zabudowy — WZ, jeżeli brak MPZP.
 • Oświadczenie o prawie do możliwości dysponowania nieruchomością, z możliwością budowy.
 • 4 egzemplarze projektu budowy + opinie + uzgodnienia + pozwolenia.
 • Potwierdzenie, że projektant na dzień składania wniosku jest wpisany do rejestru właściwej izby samorządu zawodowego.
 • Wypis z rejestru gruntów dla działki + sąsiadujące.
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Prawo budowlane nie wymaga przedkładania technicznej dokumentacji dotyczącej zaopatrzenia w media.

Kto wydaje pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowie na podstawie przedstawionego kompletu dokumentów wydaje Wójt, Starosta lub Prezydent Miasta.

Pozwolenie na budowę – koszt

Poniżej przedstawimy listę kosztów, jakie należy uwzględniać przy uzyskaniu pozwolenia na budowę:

 • Zdobycie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego (warunki zabudowy – WZ) — w zależności od ilości stron — najczęściej ok. 50-70 zł oraz 60 zł za przepisanie na nowego inwestora, maksymalnie 250 zł.
 • Dokumentacja warunków przyłączenia mediów – w urzędzie gminy, zakładzie energetycznym i gazowni – za darmo.
 • Czasami wymagana jest mapa lokalizacji – do wyrobienia w urzędzie geodezji – 50 zł.
 • Wpis do księgi wieczystej – do nabycia w sądzie rejonowym – 30 zł (miesiąc ważności dokumentu).
 • Wydanie zezwolenia na zjazd lub przebudowę – tylko w przypadku kiedy działka nie ma zjazdu z drogi – konieczne jest zezwolenie z urzędu – 80 zł opłaty skarbowej oraz koszt projektu 1000 zł.
 • Mapa ewidencyjna i zasadnicza – wymagane jako załącznik do niektórych wniosków do urzędu 10 – 80 zł z mapę ewidencyjną oraz 20-160 zł za zasadniczą (koszt zależy od wielkości).
 • Mapa do celów projektowych – do nabycia u geodety z uprawnieniami – 600-700 zł/hektar.
 • Projekt domu 2000-6000 zł + adaptacja 1500 zł indywidualne rozwiązania są dużo droższe.

Tworząc projekt, mogą pojawić się koszty dodatkowe, dotyczące wznowienia granic i ekspertyzy technicznej, których koszt zaczyna się od 4000 zł. Do dodatkowych kosztów można również zaliczyć decyzje środowiskowe, operaty wodno-prawne oraz koszty związane z konserwatorem zabytków.  Decyzje i pozwolenia mogą wygenerować łącznie 20-60% wartości samego projektu.

Pozwolenie na budowę domu – kiedy nie trzeba?

W pewnych przypadkach zabudowy wystarczy samo zgłoszenie rozpoczęcia budowy i nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Skutecznie skraca to czas oczekiwania na zgodę z urzędu do 21 dni.

Pozwolenia na budowę nie wymagają:

 • Obiekty związane z produkcją rolną.
 • Parterowe budynki wolnostojące o powierzchni do 25 m2 – wiaty, oranżerie i altany.
 • Przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Wiaty przystankowe i peronowe.
 • Parkometry z własnym zasilaniem.
 • Boiska szkolne, korty tenisowe, bieżnie rekreacyjne.
 • Miejsca postojowe do 10 pojazdów.
 • Tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem.
 • Gospodarcze obiekty budowlane do 35 m2 – maksymalna rozpiętość konstrukcji 4,80 m.
 • Obiekty piętrzące wodę poniżej 1 metra.
 • Przydomowe baseny i oczka wodne do 30 m2.
 • Pomosty o dł. do 25m i wysokości 2,5 m liczone od dna akwenu.
pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę garażu – kiedy nie jest wymagane?

Garaż bez pozwolenia, można wybudować o powierzchni do 35 m2, ich ilość nie powinna przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Trzeba jednak pamiętać, że brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, nie jest równoznaczny, z tym że nie trzeba zgłaszać budowy do organu urzędowego.

Pozwolenie na budowę wiaty

Przepisy prawa budowlanego nie definiują pojęcia wiaty, wiadomo, że jest to obiekt budowlany, ale nie jest to budynek. Duża ilość rozpraw sądowych pozwala wyciągnąć kilka wniosków:

Wiata powinna być zadaszeniem, o małej architekturze, o tym, czy można ją traktować jako zabudowę, świadczy jej rozmiar oraz sposób wykonania konstrukcji.

Wiata nie jest trwale związana z gruntem, nie oddziela ją również od przestrzeni przegroda budowlana, nie posiada typowego dla domu dachu i fundamentów. Do zakwalifikowania projektu jako obiekt będący wiatom, wystarczy jedna z powyższych przesłanek.

Wiata może stanowić zadaszenie miejsca wypoczynku z ławkami, wydzielić przestrzeń śmietnikową, lub służyć do przechowywania drewna na zimę.

Kiedy wiata jest obiektem małej architektury, nie ma konieczności zgłaszania rozpoczęcia budowy, co nie dotyczy miejsc publicznych.

Nie można za wiatę uznać konstrukcji dobudowanej do domu o wymiarach 5 x 3,5 m z dachem jednospadowym, ponieważ jedna ze ścian konstrukcji będzie miała charakter przegrody budowlanej.

Pozwolenie na budowę ogrodzenia

Budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na budowę, od czasu nowelizacji ustawy o prawie budowlanym w 2015 roku. Są jednak 2 warunki, jakie musi spełniać płot, aby nie trzeba było nic zgłaszać:

 • Wysokość ogrodzenia nie może przekraczać 2,2 metra wysokości.
 • Ogrodzenie nie jest murem oporowym.

Jeżeli ogrodzenie spełnia powyższe warunki, można budować bez zgłaszania prac do urzędu, w przeciwnym razie, konieczne jest pozwolenie na budowę. Jeżeli w planie mamy postawić ogrodzenie powyżej 2,2 metra, szczególnie na granicy działek, wówczas 30 dni przed rozpoczęciem prac, należy zgłosić planowane rozpoczęcie budowy do urzędu wraz z dokumentacją. Geodeta w takim przypadku musi wytyczyć usytuowanie fundamentu.

Jeżeli MPZP zabrania budowy ogrodzenia lub narzuca konkretny rodzaj płotów, wówczas należy ogrodzenie dostosować do wymagań.

Pozwolenie na budowę komina wewnętrznego

Komin zewnętrzny stalowy, powieszony na ścianie budynku nie wymaga zezwolenia, ze względu na brak fundamentów i konstrukcji samonośnej, koszt takiego komina to około 4500 zł.

Zmiana formy użytkowania budynku z gospodarczego na kotłownie wymaga zgody, w szczególności zgody kominiarskiej i zgodności z projektem, aby komin oraz system wentylacji nie naruszał konstrukcji nośnych. Na projekt budowy należy nanieść zmiany (najczęściej zajmuje się tym architekt) w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

Postawienie komina wiąże się z uzyskaniem pozwolenia z urzędu, komplet podpisów na dokumentach w razie przypadkowego pożaru, pozwoli oszczędzić przykrej rozprawy sądowej i następstw wypadku.

Pozwolenie na budowę szamba

Budowa szamba o pojemności do 10 m3 nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego, wystarczy fakt zgłosić do urzędu, zamiar budowy i odczekać 21 dni na sprzeciw lub jego brak.

Pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. W praktyce oznacza to, że jeżeli dom nie produkuje w ciągu doby 7,5 m3 ścieków, to budowa przydomowej oczyszczalni, nie wymaga pozwolenia na budowę. Należy jednak pamiętać o zgłoszeniu budowy do właściwego urzędu.

Pozwolenie na budowę instalacji gazowej

Instalacja gazowa składa się z 2 części: przyłącza wewnętrznego i zewnętrznego.

Projekt i wdrożenie wykonują fachowcy z uprawnieniami, dzięki czemu przygotowanie instalacji odbywa się zgodnie z obowiązującymi normami.

Ile jest ważne pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę ma swój okres ważności, rozpoczęcie budowy powinno odbyć się w czasie do 3 lat od wydania ostatecznego pozwolenia. Brak rozpoczęcia budowy w ciągu 3 lat skutkuje, koniecznością starania się o wymagane pozwolenia od nowa. Rozpoczęcie prac należy zgłosić do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Ile się czeka na pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę – decyzja Starosty lub Prezydenta Miasta zostaje wydana w czasie do 65 dni od momentu złożenia wniosku. Następnie trzeba odczekać 14 dni na uprawomocnienie decyzji. W przypadku zwłoki za każdy dzień grozi grzywna 500 zł, która trafia do budżetu Państwa.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę – krok po kroku?

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Nie każda nieruchomość umożliwia zagospodarowanie przestrzenne w postaci budowy domu, jaki planowany był do wybudowania. Dlatego w pierwszej kolejności należy poddać grunt wnikliwej analizie.

Na co zwrócić uwagę? MPZP, a jeżeli takowy nie został utworzony, to należy złożyć wniosek o decyzję w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu – WZ-ka. Dzięki tym dokumentom otrzymasz informację, co może być budowane na danym terenie, jak obchodzić się z działką, ile kondygnacji można wybudować, jaki powinien być kolor dachu itp.

MPZP – uchwalany jest przez Rade Miasta lub Radę Gminy, dokumenty może uzyskać każdy nie tylko właściciel działki, dlatego można działkę sprawdzić jeszcze przed zakupem.

 • Podłączenie mediów.

W planie budowy należy uwzględnić sposób odbioru ścieków, dostawy wody, energii oraz gazu. Jeżeli jest możliwość przyłączenia, należy wystąpić do odpowiedniej sieci, wówczas warunki przyłączenia będą zawierać informacje o miejscach przyłączenia.

 • Stworzenie przez geodetę mapy do celów projektowych – mapa uwzględniająca wysokości terenu na mapie w skali 1:500.
 • Projekt domu.

Architekt na podstawie mapy nanosi projekt domu oraz dokonuje zagospodarowania terenu. Istotne jest także uzyskanie wpisu do rejestru gruntów dla działki swojej i sąsiadujących.

Na podstawie decyzji WZ lub MPZP architekt dokonuje projektu architektoniczno-budowlanego, który jest najistotniejszym elementem do uzyskania zgody na budowę. Projekt powinien być wykonany w 4 egzemplarzach: jeden dla właściciela domu, jeden dla kierownika budowy, kolejny do nadzoru budowlanego a ostatni do urzędu.

 • Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Uzyskanie opinii ZUDP opiera się na wyznaczeniu odległości pomiędzy projektowanym budynkiem, a już istniejącymi obiektami typu: zjazdy, sieci, granice innych działek oraz obiektów.

 • Pozwolenia dodatkowe.

W niektórych przypadkach budowy domu, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli budowa miałaby wpływ na gospodarkę wodną. 

Jeżeli obszar wpisany jest do rejestru zabytków, wymagane jest także pozwolenie, które wydaje wojewódzki konserwator zabytków, na roboty budowlane w obszarze zabytków.

 • Pozwolenie na budowę.

Pozwolenia na budowę wydaje Wójt, Prezydent Miasta lub Starosta, konieczny jest komplet dokumentów, wymieniony we wcześniejszym punkcie

Jak sprawdzić pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę można sprawdzić, wypełniając wymagane pola na stronie: wyszukiwarka.gunb.gov.pl

Pozwolenie na budowę – Co dalej?

Budowę należy rozpocząć do 3 lat od daty wydania pozwolenia na budowę, w przeciwnym razie decyzja straci ważność. Co ważne, zgoda na budowę wygaśnie, jeżeli budowa będzie przerwana na okres 3 lat.

Od momentu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę musi upłynąć czas tzw. uprawomocnienia decyzji. Ostateczność w decyzji musi być potwierdzona w formie oświadczenia przez organ wydający zezwolenie.

Zanim jeszcze rozpoczną się pierwsze prace na terenie, należy powiadomić urząd o planowanym czasie rozpoczęcia prac (od 2015 roku termin minimum 7 dni już nie obowiązuje).

Komplet dokumentów do zawiadomienia urzędu o rozpoczęciu prac:

 • Oświadczenie kierownika budowy o planie bezpieczeństwa, ochrony i przejęcia obowiązku kierowania placem budowy oraz zaświadczenie o członkostwie, w izbie samorządu zawodowego.
 • Oświadczenie inspektora nadzoru o przejęciu obowiązku nadzorowania inwestycji, tylko jeżeli nadzór został zlecony.
 • Komplet informacji zawierających dane o ogłoszeniu zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Jeżeli projektant ma nadzorować projekt, należy projektanta poinformować równolegle o planowanym terminie rozpoczęcia prac.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej a pozwolenie na budowę

Jeżeli planowane jest inne użytkowanie terenu niż leśne, czy rolne należy uzyskać zgodę na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej lub leśnej. W tym celu należy uzyskać zgodę administracyjną na przekształcenie działki rolnej lub leśnej. Odrolnienie działki pod zabudowę w mieście nie jest konieczne, nie wymaga postępowania administracyjnego, ale wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i tak trzeba złożyć.

Gdzie załatwić sprawę odrolnienia działki?

Sprawę przekształcenia działki leśnej lub rolnej na budowlaną, można załatwić w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta.

Konieczne w tym celu będzie złożenie odpowiedniej dokumentacji:

 • Dane dotyczące właściciela działki.
 • Opis działki wraz z klasą bonitacyjna.
 • Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
 • Tytuł prawny nieruchomości – akt własności.
 • Plan zagospodarowania działki.

Przekształcenie działki z rolnej na budowlaną jest jednorazowe, jednak wyłączenie to koszt w wysokości 10% od należności jeżeli:

 • Wyłączenie jest trwałe przez okres 10 lat.
 • Wyłączenie jest nietrwale (może trwać do 20 lat).

Kwoty należności można znaleźć w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wartość opłaty należy pomniejszyć o aktualną cenę rynkową gruntu.

Wyjątki – wyłączenia z opłaty:

Z opłat zwolnione są budownictwa o powierzchni:

 • 0,05 ha w przypadku zabudowy jednorodzinnej (500 m2).
 • 0,02 ha w przypadku lokali mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych (200 m2).

Starosta może nałożyć dodatkowe koszty za wyłączenie, jeżeli wyłączana z produkcji jest ziemia uprawna klasy: I, II, III, IIIa, IIIb lub tereny leśne.

pozwolenie na budowę
Jak sprawdzić, czy zostało wydane pozwolenie na budowę?

Wystarczy na stronie: wyszukiwarka.gunb.gov.pl sprawdzić status dokumentu.

Mam pozwolenie na budowę, co dalej?

W czasie 3 lat należy rozpocząć budowę, przerwa w budowie nie może być dłuższa niż 3 lata.

Ile trzeba czekać na pozwolenie na budowę?

Dokładnie 65 dni + 14 dni na uprawomocnienie decyzji.

Ile kosztuje pozwolenie na budowę?

Decyzje i pozwolenia mogą wygenerować od 20 do 60% wartości projektu, sprawdź szczegóły.

Jaki złożyć wniosek o pozwolenie na budowę?

Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. (poz. 1493).

Więcej porad budowlanych znajdziesz na specjalisci-budowlani.pl

Poprzedni artykułNajbogatsza gmina w Polsce – ranking
Następny artykułPodatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – co to jest? Ile wynosi? Od jakiej kwoty? Jak zapłacić?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj