umowa pozyczki notarialnej dla zachowania formy pisemnej

Niezależnie od tego, czy jesteś pożyczkobiorcą po raz pierwszy, czy doświadczonym inwestorem, uzyskanie pożyczki jest jednym z najbardziej kluczowych kroków w Twoim planowaniu finansowym. Pożyczanie pieniędzy komuś innemu jest jedną z najbardziej osobistych decyzji, jakie podejmujemy. Rodzaj zaufania, jakim darzymy inną osobę, decyduje o tym, czy jesteśmy skłonni dać jej pieniądze. W związku z tym nie wszyscy mają taką samą łatwość w udzielaniu pożyczek. Istnieje wiele czynników, które odgrywają rolę w naszych zachowaniach związanych z udzielaniem pożyczek, takich jak strach przed długiem, normy społeczne i zaufanie do pożyczkodawcy. Pożyczanie pieniędzy od innych może pomóc w przyspieszeniu realizacji swoich zamierzeń i szybszym osiągnięciu celów krótkoterminowych. Jak więc sporządzić umowę pożyczki, tak by każda ze stron czuła się pewnie? O tym w poniższym artykule.

Kancelaria notarialna – nieodzowna pomoc przy zawarciu pożyczki

Umowa pożyczki jest prawnie wiążącym kontraktem pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą. Umowa ta określa warunki pożyczki i powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu. Ważne jest, aby zachować kopię dokumentu, by mieć dowód zawarcia umowy pożyczki. Pomoże to Państwu w przypadku sporu z pożyczkodawcą lub gdy któraś ze stron zażąda dowodu udzielenia pożyczki. Umowa pożyczki powinna być podpisana przez obie strony, co oznacza, że zarówno biorący pożyczkę, jak i pożyczkodawca powinni podpisać umowę pożyczki. Transakcja jest wiążąca, co oznacza, że jeśli jedna ze stron jej nie podpisze, to nie będzie ona prawnie wiążąca.

W takich sytuacjach z pomocą przychodzi np. kancelaria notarialna Kraków. Notariusz pomoże wyjaśnić wszelkie wątpliwości powstające przy zawieraniu umowy pożyczki. Przedstawi prawa i obowiązki zarówno pożyczkodawcy jak i pożyczkobiorcy. Nie ma wątpliwości, że notariusz jest osobą bezstronną, a jego rolą jest sporządzenie aktu notarialnego umowy pożyczki.

Umowa pożyczki sporządzona u notariusza zapewnia bezpieczeństwo jej skutecznego zawarcia. Akt notarialny jest formą zabezpieczenia przyszłych roszczeń. Powstały dokument jako akt notarialny powszechnie uznawany jest za wiarygodny i zgodny z prawdą. Tak powstały dokument urzędowy ma status środka dowodowego. W momencie jakichkolwiek wątpliwości co do treści umowy pożyczki akt notarialny będzie swoistym potwierdzeniem.

Umowy poręczenia a umowy pożyczki?

Udzielanie pożyczki między osobami z I grupy podatkowej
Udzielanie pożyczki między osobami z I grupy podatkowej

Umowa poręczenia jest to forma dodatkowego zabezpieczenia umowy pożyczki. Nie można stosować zamiennie pojęcia umowy poręczenia z umową pożyczki. Dla wyjaśnienia poręczenie jest także umową, ale w której poręczyciel zobowiązuje się wykonać treść umowy za wierzyciela, w momencie, kiedy dłużnik go nie wykonał (art. 876 § 1 Kodeksu cywilnego).

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny, czyli przeniesienie zobowiązania na poręczyciela jest w pełni zależne od zobowiązania głównego. Oznacza to, że w momencie niewypłacalności pożyczkobiorcy (przy głównej umowie pożyczki) obowiązek spłaty zostaje przeniesiony na poręczyciela.

Umowy pożyczki – co powinna zawierać?

Ustalenie co jest przedmiotem pożyczki
Ustalenie co jest przedmiotem pożyczki

Umowa pożyczki dzieli się na dwa główne rodzaje usług finansowych: kredyt bankowy (kredyt konsumencki) i pożyczki pozabankowe. Druga kategoria jest szczególnie znana, ponieważ na polskim rynku działa wiele firm zajmujących się tego typu usługami oraz w skład tego wchodzą też pożyczki zawarte pomiędzy osobami bez udziału firm.

Każda umowa powinna zawierać istotne treści, dzięki którym nie będzie wątpliwości, co stanowi przedmiot pożyczki. Nie ma ściśle określonych wytycznych, co powinna zawierać umowa pożyczki, ale do podstawowych można zaliczyć:

 1. Dokładna data i miejsce zawarcia umowy pożyczki – dzięki temu nie będzie wątpliwości, kiedy została zawarta.
 2. Określenie, jakie są strony umowy – stronami umowy jest pożyczkodawca i pożyczkobiorca, czyli dający i biorący pożyczkę.
  Jeśli strony umowy są osobami fizycznymi, istotne jest podanie danych takich jak:
  • imiona,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • adres,
  • numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport)
  • dodatkowo PESEL.

W przypadku działalności gospodarczej będzie potrzebny NIP strony. Jeśli stroną jest osoba prawna, konieczne będzie uwzględnienie adresu siedziby, numeru KRS, NIP-u i osoby uprawnionej do reprezentowania.

 1. Wskazanie przedmiotu umowy – przedmiotem umowy nie muszą być tylko pieniądze, ale także rzeczy. Dlatego ważne jest dokładne opisanie przedmiotu pożyczki w sposób wyczerpujący. Tak by nie można było tego podważyć. Dokładne opisanie kwoty pożyczki powinno być zarówno w formie liczbowej, jak i w słownym zapisie.
 2. Termin i forma zwrotu pożyczki – udzielenie pożyczki powinno zawierać termin zwrotu pożyczki, który powinien być określony datowo. Warunki zwrotu pożyczki mogą uwzględniać zwrot z odsetkami, formę ratalną spłaty, spłatę w walucie obcej (innej niż pożyczono), ustalenie miejsca dokonania spłaty, formę zapłaty (przelew na rachunek bankowy lub w gotówce) oraz możliwość wcześniejszej spłaty.
 3. Informację o stanie majątkowym pożyczkobiorcy – oświadczenie o kwestiach finansowych biorącego zobowiązanie jest zabezpieczeniem w przypadku jego niewypłacalności.
 4. Ustalenia co do wypowiedzenia umowy pożyczki – każda ze stron umowy pożyczki może mieć prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli zaistnieją określone warunki (np. niewywiązanie się jednej ze stron). Prawo do wypowiedzenia może mieć tryb natychmiastowy, tygodniowy czy dzienny.
 5. Podpisy stron – podpisy stron są kluczowym elementem zawarcia umowy pożyczki. Dają poświadczenie, że każda ze stron przyjmuje warunki zapisane w umowie. Podpisy powinny być czytelnie i złożone własnoręcznie.

Czy pożyczkodawca może odmówić wydania przedmiotu pożyczki?

Wykonywanie czynności cywilnoprawnych
Wykonywanie czynności cywilnoprawnych

Według Kodeksu Cywilnego art. 721 istnieje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki przez pożyczkodawcę. Ma on także prawo do odmowy wydania przedmiotu umowy, jeśli jego zwrot jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego pożyczkobiorcy.

Jeśli kondycja finansowa kredytobiorcy jest zła i istnieją wątpliwości co do spłaty kredytu, może to świadczyć o tym, że kredyt nie zostanie zwrócony. Nie należy jednak mylić tego ze stanem niewypłacalności (jest to sytuacja bardziej zaawansowana).

Istnieją dwie sytuacje, kiedy nie jest możliwe odstąpienie od umowy pożyczki:

 • kiedy doszło już do przekazania przedmiotu pożyczki pożyczkobiorcy,
 • w momencie zawarcia umowy pożyczkodawca wiedział o złym stanie majątkowym pożyczkobiorcy lub gdy w łatwy sposób mógł się o nim dowiedzieć.

Odstąpienie od umowy powinno być złożone w takiej samej formie, w jakiej została zawarta. Jeśli umowa pożyczki została zawarta w formie aktu notarialnego, odstąpienie od umowy możliwe jest jedynie w formie pisemnej.

Egzekucja praw

Wykonywanie czynności cywilnoprawnych
Wykonywanie czynności cywilnoprawnych

Umowa pożyczki zawarta u notariusza ułatwia późniejsze dochodzenie swoich praw. Akt notarialny wg Kodeksu Postępowania Cywilnego (art. 777) jest tytułem egzekucyjnym. Prawidłowo sporządzony akt notarialny (spełniający określone warunki), który wskazuje konkretny termin wykonania lub zdarzenie, od którego jego wykonanie jest zależne, umożliwia rozpoczęcie egzekucji bez konieczności jego dochodzenia na drodze sądowej. Wystarczy jedynie kontakt z komornikiem w celu ściągnięcia wierzytelności.

Taki zapis jest formą zabezpieczenia dla pożyczkodawcy w momencie niedotrzymania terminu zwrotu pożyczki. Pożyczkodawca ma możliwość szybkiej i skutecznej egzekucji swoich praw.

Podsumowanie

Pożyczanie pieniędzy członkowi rodziny lub przyjacielowi jest często naturalną częścią życia. Ważne jest, aby zrozumieć konsekwencje pożyczania pieniędzy. Jeśli czujesz, że ktoś, kogo znasz, może skorzystać z pożyczki, to ważne jest, aby zachować ostrożność. Przed przekazaniem pieniędzy upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z pożyczką i jak jest duże przy pożyczaniu pieniędzy. Umowy kredytowe coraz częściej zawierane są u notariuszy. Chociaż może to wiązać się z dodatkowym kosztem, pomaga w zapewnieniu, że pożyczka jest właściwie udokumentowana.

Poprzedni artykułJak działa Salesforce?
Następny artykułCo jest trendy w obecnym sezonie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj